Regulamin sesji i umowa zamówień od 01.01.2020.

I. Dotyczy sesji zdjęciowych:

 1. Strony ustalają, że zdjęcia zostaną wykorzystane do celów prywatnych i komercyjnych.
 2. Fotograf zobowiązuje się do wykonania sesji fotograficznej zgodnej z zamówieniem (ilość zdjęć, rodzaj postprodukcji) na kwotę brutto wynikającą z zamówienia w ustalonym miejscu.
 3. "Preferowany termin sesji" oznacza preferowany przez Zamawiającego termin wykonania sesji i nie jest w żadnym wypadku ustalonym/umówionym dniem wykonania sesji.
 4. Termin realizacji sesji ustala się przed złożeniem zamówienia lub po złożeniu zamówienia z Wykonawcą, kontaktując się telefonicznie: +48 507 60 22 33 lub mailowo: info@oneworld.pl 
 5. Strony ustalają estetykę przed sesją, tym samym Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje ustaloną estetykę bez późniejszych dodatkowych żądań w kwestii obróbki graficznej i retuszu.
 6. Fotograf zobowiązuje się dostarczyć obrobione zdjęcia drogą cyfrową na adres mailowy Zamawiającego podany w zamówieniu nie później niż do 31 dni roboczych od wykonania sesji fotograficznej.
 7. Fotograf zobowiązuje się do wykonania zadania rzetelnie, konsultując efekty sesji na bieżąco.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania uwag dotyczących zdjęć w trakcie konsultacji ich na sesji.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł brutto lub wpłaceniu całości kwoty, zgodnie z wybraną formą rozliczenia w terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Zadatek jest odejmowany od końcowej kwoty.
 10. W przypadku chęci odwołania sesji fotograficznej, Zamawiający zobowiązuje się poinformować fotografa najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem. Inaczej zadatek nie zostanie zwrócony.
 11. Oneworld Media zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów produkcji sesji zdjęciowych w przypadku odwołania przez Zamawiającego sesji zdjęciowej w terminie krótszym niż 3 dni.
 12. Jeśli została wpłacona cała kwota za sesję, w przypadku odwołania sesji zdjęciowej przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed sesją, mogą zostać potrącone koszty wynikające z rezerwacji studia fotograficznego, osób odpowiedzialnych za wizaż/stylizację oraz pozostałych kosztów poniesionych przez Oneworld Media. 
 13. Fotograf zobowiązuje się zwrócić w całości wpłacony zadatek/całość kwoty w przypadku odwołania sesji ze swojej winy lub przedstawić Zamawiającemu nowy termin sesji.
 14. Zamawiający zobowiązuje się nie edytować gotowych zdjęć, każdorazowo podpisać je imieniem i nazwiskiem Fotografa oraz oznaczyć go w mediach społecznościowych:

-  podpis: © Oneworld Media
- Instagram: @oneworld_media
- Facebook: http://facebook.com/oneworldpl

15. Zamawiający wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęć i swojego wizerunku przez Oneworld Media w mediach drukowanych, cyfrowych celem promocji działań fotograficznych zaznaczając świadomie właściwy wybór w trakcie składania zamówienia.
16. Licencjonowanie zdjęć zostaje ustalone na 25 lat od dnia wykonania sesji. Prawa autorskie osobiste w pełni należą do Fotografa, prawa majątkowe zostają przekazane na podstawie niniejszej umowy. 
17. W przypadku propozycji zakupu zdjęć przez strony trzecie, Oneworld Media i Zamawiający zobowiązują się sporządzić aneks do niniejszej umowy z ustaleniami finansowymi oraz licencjonowaniem. Podział zysków ustala się na: 75% - Fotograf, 25% - Zamawiający z powodu praw autorskich majątkowych.

II. Dotyczy szkoleń:

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Oneworld Media (SAREY Sp. z o.o.).
Organizatorem szkoleń jest SAREY Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 19/522, 00-195 Warszawa
Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

§ 2. Definicje

Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
Organizator – SAREY Sp. z o.o.
Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem szkolenia@oneworld.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej Oneworld Media.
Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym lub z nagrania, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie oneworld.pl lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
Strona Organizatora – strona https://www.oneworld.pl , na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

Informacja o organizowanych szkoleniach przez Oneworld Media przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
oferty publikowanej na stronie internetowej: https://www.oneworld.pl  zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora i dokonanie opłaty za szkolenie.
Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Oneworld Media zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od Oneworld Media drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

§ 4. Warunki płatności

Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://www.oneworld.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy mogą otrzymać od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), ewentualne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz ewentualne Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu (informacja w ofercie).
Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto firmy SAREY Sp. z o.o. (dane konta dostępne są każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia) po złożeniu zamówienia w terminie do 48 godzin.
Tytuł przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: rezygnacja@oneworld.pl
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Reklamacje

Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
pisemnie na adres: SAREY Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 19/522, 00-195 Warszawa,
na adres e-mail: reklamacje@oneworld.pl
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w § 7 nie będą rozpatrywane.
Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@oneworld.pl tel: 507 60 22 33.

§ 10. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.